Kevin Perrin vs Rob Loveband
893592
[Event "BCCC09"] [Site "Library"] [Date "2009.08.01"] [Round "0"] [White "Kevin Perrin"] [Black "Rob Loveband"] [Result "0-1"] [ECO "A06"] [Opening "Reti: 1...d5"] 1.Nf3 {Book.} d5 {Book.} 2.d4 {Book.} Nf6 {Book.} 3.e3 {Score: 0.15 3...e6 4.Bd3 c5 5.O-O Nc6 6.c4 dxc4 7.Bxc4 cxd4 8.exd4 Bb4 (Time = 0:13, Depth = 1/10)} Nc6 {Score: 0.15 4.c4 e6 5.Nc3 Bd6 6.a3 O-O 7.Bd3 Na5 8.cxd5 exd5 (Time = 0:13, Depth = 1/10)} 4.c4 {Score: 0.20 4...e6 5.Nc3 Bd6 6.Bd3 O-O 7.c5 Be7 8.O-O Bd7 9.Bd2 (Time = 0:13, Depth = 1/10)} dxc4 {Score: 0.57 5.Bxc4 e6 6.O-O Bd6 7.Nc3 O-O 8.e4 e5 9.Be3 exd4 10.Nxd4 (Time = 0:09, Depth = 1/10)} 5.Bxc4 {Score: 0.57 5...e6 6.O-O Bd6 7.Nc3 O-O 8.e4 e5 9.Be3 exd4 10.Nxd4 (Time = 0:08, Depth = 1/9)} Bg4 {Score: 0.62 6.Qb3 e6 7.Qxb7 Bxf3 8.gxf3 Na5 9.Bb5+ c6 10.Bxc6+ Nxc6 11.Qxc6+ Nd7 12.O-O Rc8 13.Qb7 Bd6 14.Qxa7 (Time = 0:14, Depth = 1/11)} 6.h3 {Score: 0.26 6...Bxf3 7.Qxf3 e5 8.O-O exd4 9.Ba6 Qc8 10.Re1 Be7 11.Nd2 dxe3 12.Rxe3 (Time = 0:11, Depth = 1/11)} Bh5 {Score: 0.49 7.Qb3 Na5 8.Qa4+ c6 9.Bd3 b5 10.Qc2 e6 11.Nbd2 Bb4 (Time = 0:10, Depth = 1/9)} 7.O-O {Score: 0.32 7...e6 8.Nc3 Bd6 9.g4 Bg6 10.Nh4 a6 11.a3 O-O 12.Nxg6 hxg6 (Time = 0:15, Depth = 1/10)} e6 {Score: 0.34 8.Be2 Be7 9.Qb3 Na5 10.Qa4+ Nc6 11.Ba6 Bxf3 12.gxf3 Qc8 13.Nc3 (Time = 0:19, Depth = 1/9)} 8.Nc3 {Score: 0.29 8...a6 9.a3 Be7 10.b4 O-O 11.Bb2 Qd6 12.Bd3 Bg6 13.Bxg6 hxg6 (Time = 0:12, Depth = 1/9)} Bb4 {Score: 0.40 9.Bd2 O-O 10.a3 Bxc3 11.Bxc3 Qd7 12.Rc1 Bg6 13.Ne5 Nxe5 14.dxe5 (Time = 0:08, Depth = 1/9)} 9.a3 {Score: 0.27 9...Bxc3 10.bxc3 O-O 11.Bb2 Ne4 12.Be2 Nd6 13.Qb3 Qf6 14.c4 Rae8 (Time = 0:12, Depth = 1/10)} Ba5 {Score: 0.63 10.b4 Bb6 11.Bb2 O-O 12.g4 Bg6 13.d5 exd5 14.Nxd5 Nxd5 15.Bxd5 (Time = 0:13, Depth = 1/10)} 10.b4 {Score: 0.63 10...Bb6 11.Bb2 O-O 12.g4 Bg6 13.d5 exd5 14.Nxd5 Nxd5 15.Bxd5 (Time = 0:08, Depth = 1/9)} Bb6 {Score: 0.63 11.a4 a6 12.a5 Ba7 13.Ba3 O-O 14.b5 axb5 15.Bxb5 (Time = 0:13, Depth = 1/9)} 11.Bb2 {Score: 0.55 11...O-O 12.g4 Bg6 13.Nh4 Be4 14.g5 Bd5 15.Bd3 Ne8 (Time = 0:12, Depth = 1/9)} Ne7 {Score: 0.80 12.Re1 O-O 13.g4 Bg6 14.e4 h6 15.d5 exd5 16.exd5 (Time = 0:19, Depth = 1/9)} 12.Rc1 {Score: 0.55 12...O-O 13.Na4 Qd6 14.Nxb6 Qxb6 15.Qe2 Qc6 16.Ne5 Bxe2 17.Nxc6 (Time = 0:12, Depth = 1/9)} O-O {Score: 0.58 13.Na4 Qd6 14.Nc5 Rab8 15.e4 Qf4 16.Qd2 Qxd2 17.Nxd2 Rfd8 (Time = 0:13, Depth = 1/9)} 13.Na4 {Score: 0.72 13...Qd6 14.Re1 Qc6 15.Be2 Qd6 16.Nxb6 cxb6 17.Qc2 Rac8 (Time = 0:22, Depth = 1/9)} c6 {Score: 0.52 14.Nxb6 Qxb6 15.Qe2 a5 16.g4 Bg6 17.g5 Nfd5 (Time = 0:08, Depth = 1/8)} 14.Nxb6 {Score: 0.56 14...axb6 15.Re1 Ne4 16.Be2 b5 17.Qc2 Qd5 18.Rb1 Bg6 (Time = 0:11, Depth = 1/9)} Qxb6 {Score: 0.48 15.g4 Bg6 16.Ne5 Qc7 17.Qe2 Ne4 18.Bb3 Nd5 19.Rfd1 (Time = 0:17, Depth = 1/9)} 15.Be2 {Score: 0.22 15...a5 16.Bc3 Ned5 17.bxa5 Nxc3 18.axb6 Nxd1 19.Rfxd1 Bxf3 20.Bxf3 Rxa3 (Time = 0:08, Depth = 1/9)} a5 {Score: 0.21 16.Bc3 Ned5 17.bxa5 Nxc3 18.axb6 Nxd1 19.Rfxd1 Rxa3 20.Rd2 Bxf3 21.Bxf3 (Time = 0:12, Depth = 1/9)} 16.b5 {Score: -0.03 16...cxb5 17.Rc5 Bxf3 18.Bxf3 Nd7 19.Rh5 Rfc8 20.Qd3 Nf5 (Time = 0:14, Depth = 1/9)} Ne4 {Score: 0.52 17.Qc2 Bg6 18.Ne5 Ng3 19.Nxg6 Nxe2+ 20.Qxe2 fxg6 21.bxc6 Nxc6 (Time = 0:12, Depth = 1/9)} 17.Qa4 {Score: -0.24 17...Nd2 18.g4 cxb5 19.Qd1 Nxf1 20.gxh5 Nxe3 21.fxe3 Nd5 22.Qb3 (Time = 0:10, Depth = 1/9)} Bxf3 {Score: -0.24 18.gxf3 Nd6 19.Rc5 Nd5 20.Rd1 Rfd8 21.Rdc1 cxb5 22.Bxb5 Nxb5 23.Qxb5 (Time = 0:11, Depth = 1/10)} 18.gxf3 {Score: -0.24 18...Nd6 19.Rc5 Nd5 20.Rd1 Rfd8 21.Rdc1 cxb5 22.Bxb5 Nxb5 23.Qxb5 (Time = 0:08, Depth = 1/9)} Nd6 {Score: -0.42 19.Rc5 cxb5 20.Bxb5 Rfc8 21.Rfc1 Nxb5 22.Qxb5 Qxb5 23.Rxb5 Rxc1+ 24.Bxc1 Rc8 (Time = 0:13, Depth = 1/9) } 19.Rc5 {Score: -0.57 19...cxb5 20.Qc2 Nd5 21.Bd3 f5 22.Kh2 Nc4 23.Bxc4 bxc4 24.Rxc4 a4 (Time = 0:16, Depth = 1/10)} Nd5 {Score: -0.24 20.Bd3 cxb5 21.Bxb5 Qd8 22.Bd3 Qh4 23.Kh2 b6 24.Rc6 (Time = 0:15, Depth = 1/9)} 20.Ba1 {Score: -0.34 20...cxb5 21.Bxb5 Qd8 22.Bd3 Qh4 23.Kh2 b6 24.Rc2 Rac8 25.Rg1 (Time = 0:10, Depth = 1/10)} cxb5 {Score: -0.44 21.Bxb5 Qd8 22.Bd3 Qh4 23.Kh2 b6 24.Rc2 Rac8 25.Rfc1 Rfd8 (Time = 0:10, Depth = 1/10)} 21.Bxb5 {Score: -0.44 21...Qd8 22.Bd3 Qh4 23.Kh2 b6 24.Rc2 Rac8 25.Rfc1 Rfd8 (Time = 0:08, Depth = 1/9)} Qd8 {Score: -0.33 22.Bd3 Qh4 23.Kh2 b6 24.Rc2 Rac8 25.Rg1 b5 26.Qb3 (Time = 0:13, Depth = 1/9)} 22.Bd3 {Score: -0.41 22...Qf6 23.f4 Qh4 24.Kh2 b6 25.Rc6 Rfd8 26.Qb3 Rac8 (Time = 0:18, Depth = 1/9)} b6 {Score: -0.18 23.Rc6 Rc8 24.Rxc8 Qg5+ 25.Kh1 Nxc8 26.Qc2 Qh4 27.Kh2 Nd6 (Time = 0:11, Depth = 1/9)} 23.Rc6 {Score: -0.18 23...Rc8 24.Rxc8 Qg5+ 25.Kh1 Nxc8 26.Qc2 Qh4 27.Kh2 Nd6 (Time = 0:11, Depth = 1/8)} f5 {Score: -0.01 24.Kh2 Qd7 25.Qc2 Rab8 26.e4 fxe4 27.fxe4 Nf4 (Time = 0:16, Depth = 1/8)} 24.Kh2 {Score: -0.12 24...Rc8 25.Rxc8 Qxc8 26.Kg1 Rf7 27.Bb2 Rc7 28.Qb3 f4 (Time = 0:13, Depth = 1/9)} Ne7 {Score: 0.14 25.Rc2 Nd5 26.Rfc1 Qe7 27.Bb2 Ra7 28.Rg1 Qh4 29.Rg3 (Time = 0:08, Depth = 1/9)} 25.Rcc1 {Score: 0.09 25...Nd5 26.Rg1 Rc8 27.Rxc8 Qxc8 28.Qc2 Qd7 29.Qb3 Rc8 (Time = 0:10, Depth = 1/9)} Qb8 {Score: 0.59 26.Qd7 Rf6 27.Qc7 Nd5 28.Qxb8+ Rxb8 29.Rc6 Rd8 30.Rg1 (Time = 0:08, Depth = 1/8)} 26.f4 {Score: 0.10 26...Qb7 27.d5 Qxd5 28.Rg1 Rf7 29.Qd4 Qxd4 30.Bxd4 Nd5 (Time = 0:11, Depth = 1/9)} Nd5 {Score: 1.40 27.Qd7 Re8 28.Rc6 Ne4 29.Rxe6 Rd8 30.Qc6 Qc8 31.Rc1 Qxc6 32.Rcxc6 (Time = 0:13, Depth = 1/10)} 27.Rg1 {Score: 0.11 27...Qb7 28.Qb3 Rac8 29.a4 Rxc1 30.Rxc1 Qe7 31.Rg1 Rc8 32.Bb2 (Time = 0:16, Depth = 1/9)} Qb7 {Score: 0.11 28.Qb3 Rac8 29.a4 Ne4 30.Rc2 Rxc2 31.Qxc2 Rc8 (Time = 0:12, Depth = 1/8)} 28.Rg2 {Score: -0.03 28...Rac8 29.Rcg1 Rf7 30.Bb2 Ne4 31.Qb3 Nd2 32.Qd1 Ne4 (Time = 0:12, Depth = 1/9)} Rf7 {Score: 0.37 29.Qc6 Qc8 30.Qxc8+ Rxc8 31.Rxc8+ Nxc8 32.Rg1 Rc7 33.Bb2 Nd6 34.a4 Nc3 35.Ba3 (Time = 0:17, Depth = 1/10)} 29.Rcg1 {Score: -0.12 29...b5 30.Qb3 Rc8 31.a4 b4 32.Bb2 Kh8 33.Rg3 Ne4 (Time = 0:09, Depth = 1/9)} b5 {Score: -0.16 30.Qb3 Rc8 31.Qa2 Nc4 32.Be2 Qc6 33.Rg3 Nd6 34.Bf3 (Time = 0:22, Depth = 1/9)} 30.Qb3 {Score: -0.17 30...Rc8 31.Be2 b4 32.axb4 Qxb4 33.Qxb4 axb4 34.Bd3 b3 (Time = 0:08, Depth = 1/8)} Rc8 {Score: -0.20 31.Qa2 Rd7 32.Qb3 a4 33.Qa2 Nc4 34.Be2 Nf6 (Time = 0:12, Depth = 1/8)} 31.Be2 {Score: -0.29 31...a4 32.Qa2 Re7 33.Bd3 b4 34.Qe2 Nc3 35.Qd2 Nde4 36.Bxe4 fxe4 37.axb4 Qxb4 38.Bxc3 Qxc3 (Time = 0:11, Depth = 1/9)} a4 {Score: -0.28 32.Qa2 Ne4 33.Bd3 b4 34.axb4 Nxb4 35.Bxe4 Nxa2 36.Bxb7 Rxb7 (Time = 0:09, Depth = 1/8)} 32.Qd3 {Score: -0.37 32...b4 33.axb4 Qxb4 34.Qa6 Rb7 35.Bd3 Qa3 36.Be2 Rbc7 37.Bd3 (Time = 0:16, Depth = 1/10)} Nf6 {Score: 0.62 33.d5 Qe7 34.dxe6 Qxe6 35.Bxf6 Qxf6 36.Qd5 g6 37.Bxb5 Nxb5 38.Qxb5 Qc6 39.Qxc6 Rxc6 (Time = 0:11, Depth = 1/9)} 33.f3 {Score: -0.71 33...Nd5 34.Bb2 b4 35.Qd2 b3 36.Bd3 Nb6 37.Qe2 Nbc4 38.Bc1 (Time = 0:14, Depth = 1/10)} Nc4 {Score: 0.72 34.d5 Qe7 35.d6 Qd7 36.Bxf6 Rxf6 37.Rxg7+ Qxg7 38.Rxg7+ Kxg7 39.d7 Rd8 40.h4 Kf7 (Time = 0:18, Depth = 1/9)} 34.Rb1 {Score: -2.12 34...Nd5 35.Rgg1 Ndxe3 36.Qc3 Nd5 37.Qc1 Qc6 38.Bxc4 Qxc4 39.Qd2 (Time = 0:21, Depth = 1/10)} Nd5 {Score: -2.12 35.Rgg1 Ndxe3 36.Qc3 Nd5 37.Qc1 Qc6 38.Bxc4 Qxc4 39.Qd2 (Time = 0:13, Depth = 1/9)} 35.Bd1 {Score: -2.41 35...Ndxe3 36.Rg3 Qc6 37.Be2 Nd5 38.Qc2 Nxa3 39.Qxc6 Rxc6 40.Bxb5 Nxb5 41.Rxb5 Nxf4 (Time = 0:12, Depth = 1/9)} Ndxe3 {Score: -2.73 36.Rg3 Qe7 37.Bb2 Nxd1 38.Qxd1 Ne3 39.Qd3 Rc2+ 40.Kh1 Qh4 (Time = 0:19, Depth = 1/9)} 36.Rg3 {Score: -2.73 36...Qe7 37.Bb2 Nxd1 38.Qxd1 Ne3 39.Qd3 Rc2+ 40.Kh1 Qh4 (Time = 0:09, Depth = 1/8)} Qb8 {Score: -2.67 37.d5 Nxd5 38.Qd4 Qa7 39.Rxb5 Nxa3 40.Rxd5 exd5 41.Qxd5 Qf2+ 42.Rg2 (Time = 0:10, Depth = 1/8)} 37.Bxa4 {Score: -5.48 37...Qxf4 38.d5 Nd2 39.Be5 Qxe5 40.Qxd2 f4 41.Rgg1 bxa4 42.d6 (Time = 0:20, Depth = 1/10)} Qxf4 {Score: -5.48 38.d5 Nd2 39.Be5 Qxe5 40.Qxd2 f4 41.Rgg1 bxa4 42.d6 (Time = 0:15, Depth = 1/9)} 38.Bxb5 {Score: -6.89 38...Nd2 39.Qxd2 Ng4+ 40.fxg4 Qxd2+ 41.Rg2 Qf4+ 42.Kh1 Rc1+ 43.Rxc1 Qxc1+ 44.Rg1 Qxa3 45.Rf1 fxg4 46.Rxf7 Qxh3+ 47.Kg1 Kxf7 (Time = 0:16, Depth = 1/10)} Rfc7 {Score: -1.77 39.Rb3 h5 40.Bxc4 Rxc4 41.Qxe3 Rc2+ 42.Kh1 Qxg3 43.Qxe6+ Kh8 (Time = 0:11, Depth = 1/8)} 39.Qb3 {Score: -12.75 39...Nd2 40.Qxe6+ Kh8 41.Be2 Nxf3+ 42.Bxf3 Rc2+ 43.Kh1 Qxg3 44.Qxc8+ Rxc8 45.Bd5 Rc2 46.Rb8+ Qxb8 (Time = 0:22, Depth = 1/9)} Kf7 {Score: -3.85 40.Bc3 Na5 41.Qb4 Rxc3 42.Rg1 Nb3 43.Bd7 Nd2 (Time = 0:19, Depth = 1/8)} 40.Re1 {Score: -4.49 40...h5 41.Bxc4 Nxc4 42.d5 Qd2+ 43.Rg2 Qxe1 44.Bc3 Qe3 45.Rxg7+ Kf8 (Time = 0:16, Depth = 1/9)} Nd5 {Score: -1.59 41.Bxc4 Rxc4 42.Re2 Rc1 43.Bb2 Rh1+ 44.Kg2 Rb8 45.Qd3 Rg1+ 46.Kxg1 Qxg3+ 47.Rg2 Qxh3 (Time = 0:24, Depth = 1/9)} 41.Ba6 {Score: -7.45 41...Nd2 42.Bxc8 Nxb3 43.Bxe6+ Kf6 44.Bxd5 Rc2+ 45.Kh1 Qxg3 46.Re6+ Kg5 47.f4+ Kxf4 (Time = 0:13, Depth = 1/9)} Qd2+ {Score: -6.46 42.Rg2 Qxe1 43.Rg1 Qd2+ 44.Kh1 Qh6 45.Kh2 Nd2 46.Qd3 Qf4+ 47.Rg3 (Time = 0:07, Depth = 1/9)} 42.Re2 {Score: -6.46 42...Qxe2+ 43.Rg2 Qe1 44.Rg1 Qd2+ 45.Kh1 Qh6 46.Kh2 Nd2 47.Qd3 Qf4+ 48.Rg3 (Time = 0:09, Depth = 1/9)} Qxe2+ {Score: -6.13 43.Rg2 Qe1 44.Bxc8 Nce3 45.Bb7 Nf1+ 46.Kh1 Nd2+ 47.Rg1 Qxg1+ 48.Kxg1 Nxb3 (Time = 0:03, Depth = 1/8)} 43.Rg2 {Score: -7.29 43...Qe1 44.Rg1 Qd2+ 45.Kh1 Qh6 46.Kh2 Nd2 47.Qd1 Ra8 48.Bb5 Rxa3 (Time = 0:13, Depth = 1/9)} Qe3 {Score: -6.84 44.Qxe3 Ncxe3 45.Bxc8 Nxg2 46.Kxg2 Rxc8 47.Kg3 Rc2 48.h4 Ra2 (Time = 0:08, Depth = 1/9)} 44.Bxc4 {Score: -13.56 44...Qf4+ 45.Kg1 Rxc4 46.Qb7+ R4c7 47.Qxc7+ Rxc7 48.Bb2 Qxf3 49.Rf2 Qxh3 50.a4 Qg3+ 51.Rg2 (Time = 0:14, Depth = 1/10)} Rxc4 {Score: -7.96 45.Qxe3 Nxe3 46.d5 Nxg2 47.dxe6+ Kxe6 48.Kxg2 Rc2+ 49.Kg3 g5 50.Bd4 Rd8 (Time = 0:04, Depth = 1/9)} 45.Qb7+ {Score: -18.40 45...R8c7 46.Qxc7+ Rxc7 47.Bb2 Qxf3 48.Kg1 Ne3 49.Rf2 Qg3+ 50.Kh1 Qxf2 (Time = 0:05, Depth = 1/9)} R8c7 {MATE IN 9. 46.Qxc7+ Rxc7 47.Bb2 Qxf3 48.a4 Nf4 49.Rd2 Qxh3+ 50.Kg1 Qe3+ 51.Kh2 Qxd2+ 52.Kg3 Qe3+ 53.Kh2 Rc2+ 54.Kh1 Qe1# (Time = 0:37, Depth = 1/9)} 46.Qb2 {MATE IN 7. 46...Qf4+ 47.Kg1 Rc1+ 48.Qxc1 Rxc1+ 49.Kf2 Qh4+ 50.Rg3 Rc2+ 51.Kg1 Qxg3+ 52.Kh1 Qg2# (Time = 0:01, Depth = 1/7)} Qf4+ {Score: -14.56 47.Kh1 Rc1+ 48.Rg1 Rxg1+ 49.Kxg1 Rc1+ 50.Qxc1 Qxc1+ 51.Kh2 Qxa1 52.a4 Qxa4 (Time = 0:00, Depth = 1/5) } 47.Kh1 {MATE IN 5. 47...Rc1+ 48.Rg1 R1c2 49.Rg2 Qxf3 50.Qxc2 Rxc2 51.Kh2 Qxg2# (Time = 0:00, Depth = 1/6)} Rc1+ {Score: -8.99 48.Rg1 Qxf3+ 49.Qg2 Rxg1+ 50.Kxg1 Qxa3 (Time = 0:00, Depth = 1/2)} 48.Rg1 {MATE IN 4. 48...R7c2 49.Qxc2 Rxc2 50.Rg3 Qxg3 51.a4 Qh2# (Time = 0:00, Depth = 1/5)} R1c2 {#R} 0-1
0-1
You are viewing a shared game, sign up now for a free account to copy this game to your own microbase, and store, analyse and share games.
95
HITS
Players
WhiteKevin Perrin
BlackRob Loveband
Game
Moves48
OpeningA06 — Reti: 1...d5
Result0-1
DateAugust 1, 2009
Tags
Tournament
TournamentBCCC09
LocationLibrary
Round0