You are viewing a shared microbase, sign up now for a free account to make your own microbases, and store, copy, analyse and share games.
#WhiteRatingBlackRatingResultMovesECOTournamentDate
761SmyslovKonig1-07 ≣01
939EuweSmyslov0-110 ≣The Hague
680KeresSmyslov0-113 ≣24
413SpraggettSmyslov0-114 ≣E11Montpellier
335SmyslovFarago1-017 ≣A18Hastings
229SmyslovKeres0-118 ≣E61Candidates' Tourn...
215UhlmannSmyslov0-118 ≣E15Moscow
788SmyslovKotov1-019 ≣Moscow
190SmyslovBarcza1-021 ≣C64Helsinki
170SmyslovKottnauer1-021 ≣B90Groningen
736SmyslovKottnauer1-022 ≣B9014
307LangewegSmyslov0-124 ≣A05Amsterdam
226SmyslovBotvinnik1-024 ≣D90World Championship
329SigurjonssonSmyslov0-124 ≣A22Reykjavik
231SmyslovSpassky1-024 ≣B41Moscow vs. Leningrad
172SmyslovSteiner1-024 ≣A51Groningen
301SmyslovLittlewood1-024 ≣E40Hastings
454SmyslovMartinovic1-025 ≣A05Groningen
204SmyslovBotvinnik1-025 ≣C17World Championship
201SmyslovBotvinnik1-025 ≣C17World Championship
196SmyslovAverbakh25 ≣A15Candidates Tourna...
182SmyslovFlorian1-025 ≣D90Budapest-Moscow
175SmyslovEuwe1-026 ≣C70World Championship
232TalSmyslov1-026 ≣B10Bled Candidates
381SmyslovKasparov0-127 ≣A04Moscow
167SmyslovRudakovsky1-028 ≣B40Soviet Championship
832PenroseSmyslov0-128 ≣C4407
926SmyslovBotvinnik1-028 ≣D90Russia
195KeresSmyslov0-128 ≣A17Candidates Tourna...
207SmyslovBotvinnik1-028 ≣A05Soviet Championship
274SmyslovAder1-028 ≣A05Tel Aviv Olympiad
202BotvinnikSmyslov1-030 ≣E40World Championship
162SmyslovBoleslavsky1-032 ≣C11Soviet Championship
243PetrosianSmyslov1-032 ≣A17Soviet Championship
566SmyslovLiublinsky1-033 ≣C7013
193SmyslovStahlberg1-033 ≣C11Candidates Tourna...
716SmyslovStahlberg1-033 ≣C1104
734SmyslovGeller0-134 ≣E706th game
192SpasskySmyslov1-034 ≣E30Bucharest
290SmyslovSimagin1-036 ≣A04Soviet Union
517ZvetkovSmyslov0-137 ≣Moscow
203SmyslovFuderer1-037 ≣A21Hastings
982SmyslovBotvinnik1-039 ≣C70Moscow
528SmyslovBotvinnik0-140 ≣B33Moscow
409SmyslovKasparov0-140 ≣D02Candidates'
168SmyslovReshevsky1-041 ≣C70USSR vs USA
180SmyslovKeres1-041 ≣D50World Championship
171BondarevskySmyslov0-142 ≣C70Soviet Union
638LipnitskySmyslov1-042 ≣D0215
906FridsteinSmyslov0-146 ≣A46Moscow
177SmyslovReshevsky1-052 ≣C70World Championship
719SmyslovDenker1-052 ≣B24Moscow
581BotvinnikSmyslov½-½79 ≣D90match-tournament